සිතට සුව දෙන භාවනා

සතිපට්ඨාන භාවනා

භාවනා පෙලගැස්ම….

  • ආනාපානසති භාවනාව
  • ධාතු මනසිකාර  භාවනාව
  • ආයතන අනිත්‍ය භාවනාව
  • පංච උපදනස්කන්ධ භාවනාව

ධාතු මනසිකාර භාවනාව

ආයතන අනිත්‍ය භාවනාව

පංච උපාදානස්කන්ධ අනිත්‍ය භාවනාව

අනුස්සති භාවනා

භාවනා පෙලගැස්ම….

  • බුද්ධනුස්සති භාවනාව
  • ධම්මානුස්සති  භාවනාව

බුද්ධනුස්සති භාවනාව

ධම්මානුස්සති භාවනාව

බ්‍රහ්ම විහාර භාවනා

භාවනා පෙලගැස්ම….

  • මෛත්‍රි භාවනාව

මෛත්‍රි භාවනාව