පොහෝ දා වන්දනාවේ සොදුරු දසුන්

අනුබුදු මිහිදු මහ රහත් වන්දනාව 

විශේෂ පිංකම්

පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම කරවීම

2014 වෙසක් පොහෝ දා වන්දනාව 

අසපුවේ ෆේස්බුක් පිටුවට පිවිසෙන්න

Subscribe to Mahamevnawa Germany

Find us on Facebook