අභිනවයෙන් මිලදී ගැනීමට නියමිත අසපුව

මෙම උතුම් පිංකම සදහා ඔබටද සහභාගී වී අපමණ පිං සිදුකර ගතහැක.

දැනට ලැබී ඇති ආධාර 22%

අසපුවේ ගිණුම් විස්තර

Account Name  –  Mahamevnawa Buddhist Monastery e.v.

Account No        –  1101269

BIC                       –  HELADEF10FF

IBAN                    –  DE50 5055 0020 0001 1012 69

 

අසපුවේ Facebook පිටුවට පිවිසෙන්න

Subscribe to Mahamevnawa Germany

Find us on Facebook