සතිපට්ඨාන භාවනා

අට්ඨික සංඥාව තුලින් ආනාපානසති භාවනාව